Onze monumenten hebben vakmensen nodig

Dit is hoe de Stichting Certificering Restauratie (SCR) hieraan bijdraagt in Drenthe, Fryslân, Groningen en Overijssel.

Initiatief

De Vereniging Restauratie Noord (VRN). nam in 2014 het initiatief voor de oprichting van de Stichting Certificering Restauratie (SCR). Mede-initiatiefnemers waren de provinciale  Monumentenwachten en de Overijsselse opleidingsorganisatie RIBO.

Missie

Bestaansrecht

De SCR biedt certificatietrajecten aan op basis van de Kwaliteitsregeling K+K. Met dit traject tilt de stichting de kwaliteit van restauratiebedrijven en monumentenspecialisten naar een hoger plan. En daarmee verbetert de algehele kwaliteit van (het werken aan) monumenten.

Werkterrein

De SCR richt zich op de kleinere en middelgrote restauratiebedrijven en monumenten-specialisten in de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe en Overijssel.  

De stichting werkt nauw samen met een soortgelijk initiatief in de provincie Gelderland. Ze draagt zo nodig bij als zich in andere provincies nieuwe initiatieven op dit gebied voordoen.

Betekenis voor belanghebbenden

Restauratiebedrijven met een SCR-certificaat hebben aangetoond kwalitatief goed werk aan monumenten te kunnen leveren. Hierdoor weten opdrachtgevers wat ze in huis halen.  

Het certificaat kan de bedrijven en specialisten een voorsprong geven bij gunning of aanbestedingen van werk.

Normen, waarden en overtuigingen

De SCR is een zelfstandige organisatie die gericht is op samenwerking. De stichting hanteert duidelijke normen voor elk vakgebied dat zij certificeert en heeft deskundige beoordelaars en commissieleden. Samen met collega’s in Gelderland sturen zij de Kwaliteitsregeling K+K aan en beoordelen ze onafhankelijk.

Visie

De monumentensector

De monumentensector is ten opzichte van nieuwbouw en utiliteitsbouw relatief beperkt van aard. Maar het belang is groot omdat deze sector de hoeder is van het vakmanschap waarmee het cultureel erfgoed in stand wordt gehouden.

Van ieder voor zich, naar meer samen doen

De marktwerking die de afgelopen jaren dominant was heeft ertoe geleid dat (ook) in de monumentensector een ‘ieder-voor-zich’ mentaliteit is opgetreden.  

Om het vakmanschap voor de toekomst te behouden, is het nodig dat deze mentaliteit wordt omgebogen in meer samen doen. Ambachtelijke bedrijven, monumenteneigenaren en overheden zouden zich meer moeten richten op samenwerken en verbinden. Dat zal ook de inzet zijn van SCR.

Gezocht: Bestuurders met hart voor erfgoed

Bij overheden op het lokale niveau, zoals burgemeesters, raadsleden en wethouders is een afnemende belangstelling voor het cultureel erfgoed te constateren. Dat uit zich o.a. in steeds minder ambtenaren die echte kennis hebben van monumentenzaken. Wij zullen met regelmaat hiervoor aandacht vragen.

Certificatie passend bij kleinere bedrijven

De kwaliteit van het werk aan monumenten lijkt soms wel uitsluitend zaak te zijn van grote restauratiebedrijven. Dat blijkt o.a. uit de middelen die daartoe door het rijksoverheid worden ingezet. Minstens zoveel ambachtelijke kennis en ervaring is er aanwezig bij honderden kleinere en middelgrote ambachtelijke restauratiebedrijven en monumentenspecialisten. Daar zit veel nog niet ontdekt vakmanschap. De SCR zoekt ze op en maakt certificatietrajecten die passen bij deze kleinere bedrijven en specialisten.

Skills van oud naar jong

Jonge ambachtslieden m/v/x zullen moeten worden opgeleid om de skills van oud naar jong over te dragen. Hoewel geen kerntaak van de SCR zullen wij aangesloten bedrijven, onderwijsinstellingen en alle overige betrokkenen, zoals RIBO en ROP, stimuleren daarmee bezig te blijven.

Organisatie

Naast de statuten hanteert de stichting een reglement met een heldere verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden:

  • De beoordelaars bezoeken de bedrijven en projecten en maken daarvan een rapportage.
  • De commissie K+K neemt op basis van de rapportage een besluit. Daarnaast zorgt de commissie er samen met de Gelderse commissie voor dat het beoordelingskader actueel blijft.
  • Het bestuur benoemt de beoordelaars en commissieleden, stelt wijzigingen in het beoordelingskader vast en bewaakt een correcte uitvoering. Daarnaast houdt het bestuur zich bezig met strategie en beleid. 

Steun provincies

De provincies waarderen het initiatief, vooral omdat het uit de restauratiebedrijven zelf voortkomt en door de sector gedragen wordt. Daarom ontving de stichting tot 2023 projectsubsidies voor de opstart en de verbreding en verdieping van onze activiteiten.

Mini-symposium 26 oktober 2022

Wat een mooie opkomst! De monumentale bijschuur van Narline zat goed vol. Door de eigenaren van monumenten, de ondernemers in de restauratie gemeentelijke/provinciale ambtenaren was er veel diversiteit. Hierdoor kwamen interessante discussies op gang met goede standpunten. De middag is creatief in beeld gebracht met een getekend verslag.